Amila Smajović, predsjednica ULUPUuBiH

Photo:Almin Zrno

Amila Smajović  je završila  Školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu 1983. godine potom stekla diplomu akademskog grafičara na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu sa temom „Cosmos Noetos“- „Svijet vrijednosti“ 1988. godine. Magistrirala je grafiku na istoj Akademiji 2001. godine sa temom „Država Amila i svijet simbola“. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na odsjeku za  komunikologija 2018. godine odbranila  je doktorsku tezu pod nazivom „Komunikacijaki simboli-studija slučaja bosanski ćilim.“ 

Na likovnoj umjetničkoj sceni prisutna je preko 30 godina.  Autor je značajnih  umjetničkih projekata od kojih izdvajamo:  Država Amila,  Poetika šare, Harmonija geometrije harmonijom niti i Kod-Dekod. Organizovala je preko trideset  samostalnih izložbi, a za svoj rad je dobila preko dvadeset nagrada u zemlji i inostranstvu od koji izdvajamo:

  • 2013. Grand prix, Tapiserija Stil života, Collegium Artisticum, Sarajevo, Stručni žiri ULUPUuBIH
  • 2012. Treća nagrada za tapiseriju Zapis o zemlji, Internacionalna izložba umjetnosti, zanastva i kreativnosti u Muskatu, Sultanat Oman u organizaciji Centra za islamsku historiju, umjetnost i kulturu IRCICA 
  • 2011. Prva nagrada za tekstil,Kolekcija Zeh nakit,Collegium  Artisticum, Sarajevo Stručni žiri ULUPUuBIH
  • 2009. Povelja za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog  naslijeđa, Federalno Ministarstvo kulture i sporta, Bosne i Hercegovine
  • 2004.  Treća nagrada za skulpturu, Ponjava od kamena, Javni poziv  za izradu skulpture ispred Avaz biznis centra, Stručni žiri Avaza
  • 2003.  Prva nagrada za Nove Medije, Made in B&H, Collegium Artisticum, Sarajevo Stručni žiri ULUPUuBIH

Dugi niz godina se bavi proučavanjem  motiva, simbola i  istraživanjem  geometrijskog stila  na tradicionalnim bosanskim ćilimima. Objavila je  veliki broj tekstova o ovoj temi u referentnim časopisima a pojavila se i kao koautor u tri knjige. Učestvovala je na internacionalnim konferencijama i internacionalnim festivalima umjetnosti. Osnovala je  umjetničku radionicu koja se bavila tradicionalnim tkanjem i Udruženje za zaštitu bosanskog ćilima.

U periodu od 2010. godine do 2015. godine radila je kao docentica na Internacionalnom univerzitetu  u Sarajevu – IUS na odsjeku za Vizuelne umjetnosti i komunikacijski dizajn.

Od 2015. godine  do danas radi kao freelancer a od 2019. godine obnaša funkciju predsjednice ULUPUuBIHa.

 Živi i radi u Sarajevu.

100%ART

ULUPUBIH – UDRUŽENJE LIKOVNIH UMJETNIKA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNERA BOSNE I HERCEGOVINE

COLLEGIUM ARTISTICUM, Centar Skenderija, Terezije bb 71000 Sarajevo, BiH >  Centar 077  >  Tel +387-33-200-723

E-mail: ulupubih@gmail.com

TEKSTIL+KOŽA u Bosni i Hercegovini

ULUPUBIH u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH i uz podršku ALU

 

Poziv za prijavu – KONKURS

 

Pozivamo autore da prijave svoje radove za izložbu UMJETNOST TEKSTILA u BiH koja će biti otvorena 27. septembra 2012. godine u sarajevskoj Gradskoj galeriji Collegium Artisticum.

Cilj projekta je da predstavi recentne radove bosanskohercegovačkih autora, prije svega modnih dizajnera, primijenjenih umjetnika, produkt dizajnera i svih onih koji u svom radu koriste tekstil, kožu i srodne materijale.

Konkurs je otvoren do 31. avgusta.

Prijave se predaju na e-mail ULUPUBIH-a ulupubih@gmail. com, sa subjektom 10 0%ART IME PREZIME od 1. juna do 28. avgusta, a originalne radove za žiriranje treba donijeti u kancelariju ULUPUBIH-a, Terezije bb, Skenderija, od 29. do 31. avgusta 2012. godine do 15.00 sati.

Pravo učešća na konkursu imaju bosanskohercegovački autori.

Za žiriranje se mogu predati maksimalno 4 rada u sljedećim formama: objekat, model sa lutkom ili bez, fotografija, film, video itd.

Kompletnu prezentaciju, uključujući lutke i sve druge vrste nosača obezbijeđuju autori. U galeriji postoje postamenti i stakla koji mogu biti korišteni za prezentaciju.

Radove će selektirati prof. Ognjenka Finci, Sanja Džeba i Ivana Bakal.

Imena učesnika biće objavljena nakon selekcije. Odabrani radovi će biti predstavljeni u katalogu i na posebnom dijelu web stranice ULUPUBIH-a. Planirano je da se izložba postavi tokom 2013. u Zagrebu i u Beogradu.

Osim izložbe, u sklopu projekta 100%ART teksil+koža u BiH biće organizovani okrugli sto i edukativne radionice sa učešćem eksperata iz regiona, proizvođačima konfekcije, odjeće, obuće i tekstilne galanterije.

Dodatne informacije se mogu dobiti u kancelariji ULUPUBIH-a, Terezije bb, na telefon 033 200 723 i putem e-maila ulupubih@gmail.com i na internet stranici http://www.ulupubih.com.ba/projekti/textil

TEKSTIL+KOŽA u Bosni i Hercegovini

 

ULUPUBIH projektom 100%ART ima namjeru podstaknuti dizajnere, umjetnike i proizvođače tekstila u BiH da tekstilnoj industriji ponude svoja inovativna rješenja, ostvarujući veći promet i prihod na tržištu konfekcijskog, ali i unikatnog oblikovanja.

Ideja projekta je preispitati naše određenje i specifičnost u širokom spektru obrade tekstila danas, te prezentirati mogućnosti i potencijale koje nose hrabri kreativci u ovom mediju krećući se između primjenjene i lijepe umjetnosti. Bosanskohercegovački dizajneri i umjetnici inovativno spajaju savremeni dizajn i tradicionalne tehnike u proizvodnji tekstila i time zaslužuju temeljitije upoznavanje i pažnju šireg auditorijuma, odnosno proizvođače koji bi njihove produkte mogli uspješnije plasirati na domaćem, a naročito međunarodnom tržištu.

 

Problematičnom statusu tekstilne umjetnosti u nas doprinosi i činjenica da ne postoji specijalizirano visoko obrazovanje za taj specifičan umjetnički smjer, kao ni strukovna organizacija koja bi sistematski radila na afirmaciji i promociji tekstilnog stvaralaštva. Veza između ovog segmenta kreativnog djelovanja i društveno-ekonomskih struktura nije do sada postojala, nije bilo interesa niti potpore, te se sve svodilo na napore pojedinaca i njihove vlastite inicijative i angažman.

Ciljevi projekta su:

– Podizanje kvaliteta, konkurentnosti i prepoznatljivosti modnog dizajna i produkcije u BiH

– Predstavljanje postojećih reprezentativnih kreativnih potencijala u svrhu informisanja domaće i inostrane javnosti i tržišta

– Stvaranje veze između umjetnika / kreativaca i potencijalnih proizvođača

– Edukacija o iskustvima visokih škola i evropskih tekstilaca, pokretanje ideje o osnivanju odsijeka za tekstil na ALU

 

Uz izložbu planiramo da organiziramo okrugli stol u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH na koji ćemo pozvati eksperte, stvaraoce, privrednike i goste iz regiona, te razmotriti aktuelnu teme “Koliko i za koga dizajniramo”, koliko je, lokalno ali i globalno, neiskorišten potencijal BiH dizajna i da li podsticaj kreativnosti može motivirati pozitivne socijalne promjene. Jedna od tema koje će biti zastupljene u analizama je i pitanje da li možemo doći do praktičnih rješenja koja će omogućiti plasman dizajnerski osmišljenih novih proizvoda na tržište.

U okviru projekta namjeravamo da organiziramo radionice i stručna predavanja o tekstilnom i modnom dizajnu. Ta bi predavanja obogatila i ohrabrila mlade dizajnere, pružila nova znanje iz oblasti tehnologije tekstila i kože, ukayala na stvarne probleme i načine kojim mogu uticati na to društvo svojim stvaralaštvom.

Planirano je da na izložbi učestvuje do 50 izlagača, a na okruglom stolu 4 eksperta i veći broj privrednika. Reprezentativni katalog izložbe, knjiga 100%ART će, osim reprodukcija radova izlagača, sadržavati i reklamne strane kao i imenik svih organizacija koje su učestvovale u projektu.

O NAMA

ULUPUBIH – Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH je krovna profesionalna/strukovna organizacija likovnih umjetnika koji se bave primijenjenom umjetnošću i dizajnom u Bosni i Hercegovini. Umjetnici su dobrovoljno udruženi radi ostvarivanja svojih profesionalnih prava i interesa, kao i zbog promocije i učešća u kulturnom, umjetničkom, javnom i političkom životu.

ULUPUBIH je osnovan 1954. godine. Nakon prekida rada od 1992. Udruženje je ponovo registrovano 1996. godine.

Asocijacija trenutno broji 265 članova u sekcijama: grafički dizajn, fotografija, enterijer, industrijski dizajn, modni dizajn, kostimografija i scenografija i teorija dizajna.

Sloboda umjetničkog stvaralaštva u sigurnom, demokratskom, modernom društvu, u kome umjetnici ravnopravno stvaraju i utiču na kreiranje socijalnih i kulturnih trendova i politika, vizija je našeg Udruženja.

Misija ULUPUBIH-a je unapređenje, stimulacija i razvoj primijenjenih likovnih umjetnosti i dizajna u BiH.

Ciljevi Udruženja su:

– zaštita slobode umjetničkog stvaralaštva;

– zaštita ugleda i dostojanstva umjetničkog stvaralaštva u oblasti primijenjene likovne umjetnosti i dizajna;

– adekvatna valorizacija bosansko-hercegovačke primijenjene umjetnosti i dizajna;

– zaštita autorskih prava i briga o realizaciji prava i obaveza umjetnika, zaštita djela likovne primijenjene umjetnosti i dizajna;

– osiguranje trajnog uticaja u kreiranju kulturne politike u BiH;

– zastupanje ideja humanizma i mira, a protiv rasne i nacionalne mržnje;

– aktivno uključivanje u društvene tokove i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva;

– pomoć u realizaciji i afirmacija stvaralačkih aktivnosti članova, popularizacija djelatnosti;

– usavršavanje članova, iniciranje ideoloških i stručnih pitanja u oblasti primijenjene likovne umjetnosti i dizajna, organizovanje simpozijuma, stručnih predavanja, seminara, edukacijskih djelatnosti;

– upoznavanje javnosti sa radom svojih članova organizovanjem izložbi, prezentacija, javnih skupova, projekata, savjetovanja, inicijativa;

– razmjena iskustava i saradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i svijetu, posebno na zaštiti slobode umjetničkog stvaranja, autorskih prava, zaštiti moralnog integriteta umjetnika;

– pomoć u obezbjeđivanju osnovnih uslova za rad i napredak članova, te socijalna zaštita umjetnika;

– razvoj stvaralačkih i profesionalnih kvaliteta i uključivanje u aktuelne umjetničke tokove; praćenje zakona i drugih normativnih akata i iniciranje zakonodavnih rješenja u oblasti primijenjenih likovnih umjetnosti i dizajna.

Radom Udruženja rukovodi Upravni odbor i predsjednik koji se biraju svake 2 godine, na redovnim skupštinama. Osim njih, organi ULUPUBIH-a su: Umjetnički sajvet, Nadzorni odbor, Izvršni odbor i Sud časti.